Nippo BIS Supreme 2016 & 2018  CH  Shunjuu Nanaougo Fukaya Shinjuusou  

Nippo BIS Reserve 2018   CH  Keoni Hauoli Shiba 

CH Pakalolo Hauoli Shiba 

6 time Honbusho (Award of Merit) in Japan and finished Kanseiken in regional shows. Left Nippo Grand National ring to compete.

Co-owner Masahiko Kanno

(CH Sumiyoshino Tenkou Shinkousou) Import 

 (Fukutama Shuueisou) Import 

Peco Shikoku Suehiroan  Import 

 

Kinai Hauoli Shiba

Da Hui Hauoli Shiba

(CH Kokkouno Kenta Hokkai Kokkousou) Import 

(Jakenno Taiya Jakensou)_ Import

Co-owner Darryl Chenoweth 

USA AUS CH Kilohana Hauoli Shiba